محمد علی حاجی موسی

درباره من

دکتر محمد علی حاجی موسی
image

استادیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1399/12/9)

استنادات

8

مقالات

2

h-index

2

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Comparing Azadi Controller with Several Optimal Controllers
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^محمد علی حاجی موسی
Comparing Azadi Controller with Several Optimal Controllers
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^محمد علی حاجی موسی
مطالعه خواص مکانیکی و آنالیز شکست آلیاژ 7075 آلومینیوم پس از عملیات حرارتی پیرسازی مصنوعی به صورت هم زمان با فرآیند نورد
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9411189004*, ^امید میرزائی, ^محمد علی حاجی موسی
مطالعه تاثیر عنصر مولیبدن در ساختار و خواص مکانیکی فولاد آستنیتی منگنز دار پس از عملیات حرارتی آنیل انحلالی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
مریم جهان آرای*, ^امید میرزائی, ^محمد علی حاجی موسی
تخمین خصوصیات ارتعاشی سا زه ها به کمک روش زیر فضای اتفاقی-کواریانس
بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2013-05-05)
^محمد علی حاجی موسی
Application of transmissibility measurement in estimation of modal parameters of a structure
بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2013-05-05)
^محمد علی حاجی موسی
Spatial Wavelet Transform for Damage Detection in Plate Type structures
دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات(2012-12-26)
^محمد علی حاجی موسی
تخمین خصوصیات ارتعاشی سازه تحت بار محیطی بر مبنای آنالیز فقط پاسخ
دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات(2012-12-26)
^محمد علی حاجی موسی
Identification of Modal Parameters for Vibrating Systems with Structural Damping Using Wavelet Transform
International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech 2012)(2012-03-06)
^محمد علی حاجی موسی, محمود افضلی, محمد.مهدی خطیبی , محمود حاجی عزیزی
Identification of Closely Spaced Modes from Operational Modal Analysis
International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech 2012)(2012-03-06)
^محمد علی حاجی موسی, محمد.مهدی خطیبی
A Comparative study of the methods for scaling of mode shapes in operational modal testing
International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech 2012)(2012-03-06)
^محمد علی حاجی موسی, محمد.مهدی خطیبی
Damage detection from uniform load surface using wavelet analysis
International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech 2012)(2012-03-06)
^محمد علی حاجی موسی
روش سریع طراحی مسیر برای گذر از مانع دینامیکی
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^ساسان آزادی کنارمرکی, ^محمد علی حاجی موسی
بررسي تجربي و تحليلي شروع، توسعه و نوسان كاويتاسيون حول گوه همراه با پس جسم
اميني حكمت(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آيروديناميكي حركت بال زدن يك بليد هلي كوپتر
سليماني سهيل(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي پرتاپ يك جسم توسط ربات دو درجه آزادي
سيد مرتاض سيد حسين(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پديده كاويتاسيون (رشد،گسترش و غيره) حول يك جسم تركيبي به صورت دماغه مخروطي يا پس جسم استوانه اي
برازنده حجت(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهنمای مقدماتی تحلیل به روش المان محدود
(2008-03-20)
دستگاه دینامومتر با استفاده از تکنیک مکانیکی کششی با قابلیت اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)
دستگاه داینامومتر با استفاده ازتکنیک مکانیکی کششی با قابلین اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
m_hajimousa@semnan.ac.ir
(+98)2331535363

فرم تماس